Zaloguj się:  
Regulamin serwisu internetowego PharmJobs.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego PharmJobs.pl.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu PharmJobs.pl”;
 2. Usługodawca – Pharm Rep Polska Radosław Chomiuk, ul. Sitnicka 46, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 13216;
 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie PharmJobs.pl;
 4. Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;
 5. Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;
 6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
 7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.
 
§ 3

 1. Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.
 2. Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

Rozdział II. Rodzaje i zakres Usług

§ 4.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
 1. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;
 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;
 3. udostępnienie katalogu Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

§ 5.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:
 1. umożliwienie wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
 2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie;
 3. umożliwienie Kandydatom aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez skorzystanie z przygotowanej do tego celu opcji w Serwisie.

§ 6.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:
 1. umieszczanie w Serwisie ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;
 2. wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;
 3. umieszczenie prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
 4. udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;
 5. preselekcja aplikacji, poprzez posegregowanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w związku z danym ogłoszeniem o pracy, zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
 6. automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Kandydatów.

Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

§ 7.

 1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.
 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
 
§ 8.
 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez przesłanie takiej woli na adres e-mail: bok@pharmjobs.pl.
 2. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 3. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.
 4. Konto Użytkownika usuwane jest w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;
  2. niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.

§ 9.
 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu mobilnym;
  2. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.
 2. W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług

§ 10.
 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.

Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy

§ 11.

Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Pracodawcom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.

§ 12.

W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca powinien posiadać aktywne konto w Serwisie. Ogłoszenia o pracy Pracodawca może zamieszczać samodzielnie za pomocą przygotowanych do celu funkcji w Serwisie lub może to zrobić Usługodawca na prośbę Pracodawcy.

§ 13.

Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

§ 14.

Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Pracodawcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Pracodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

§ 15.

 1. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.
 2. W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.

§ 16.

 1. Ogłoszenie może zawierać dowolną liczbę znaków.
 2. Treść ggłoszenia nie może zawierać hiperlinków i odnośników do stron zewnętrznych, chyba że zostanie to indywidualnie uzgodnione pomiędzy Pracodawcą a Usługodawcą.
 3. Możliwe jest natomiast "podpięcie" do znajdującego się pod każdym ogłoszeniem buttona "Aplikuj na stanowisko" odnośnika do zewnętrznego formularza aplikacyjnego Pracodawcy. 

§ 17.

 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.
 2. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.

§ 18.

Ogłoszenie umieszczane jest na wybrany przez Pracodawcę okres (standardowo 21 dni), w szacie graficznej Serwisu lub indywidualnej szacie graficznej Pracodawcy, a także wyróżnione za pomocą wybranych przez Pracodawcę opcji dostępnych w Serwisie.

§ 19.

W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Rozdział VI. Płatności za usługi

§ 20.

Za usługi płatne oferowane w Serwisie Pracodawca może dokonać płatności:
 • Przelewem na rachunek wskazany w serwisie po złożeniu zamówienia usługi
 • Przelewem na podstawie faktury pro-forma lub faktury VAT
 • Online za pośrednictwem usługi PayU dostępnej w Serwisie w miejscu zamawiania usług.

§ 21.

Niezależnie od wybranej formy płatności, Usługodawca zawsze wystawi Pracodawcy fakturę VAT.

Rozdział VII. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 22.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.

Rozdział VIII. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 23.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym.

§ 24.

Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział IX. Przetwarzanie danych osobowych

§ 25.

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
 2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

§ 26.

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych, ale tylko w ujęciu statystycznym bez ujawniania danych pozwalających na identyfikację Użytkownika będącego osobą fizyczną.

§ 27.

W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Kandydata i przetwarza następujące dane osobowe:
 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. płeć;
 4. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;
 5. adres do korespondencji;
 6. adres poczty elektronicznej;
 7. numery telefonów i faksów;
 8. zawód;
 9. informacje o wykształceniu;
 10. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
 11. informacje o znajomości języków obcych;
 12. informacje o kwalifikacjach;
 13. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
 14. informacje o doświadczeniu zawodowym;
 15. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy
 16. informacje o zainteresowaniach i hobby;
 17. informacje o umiejętnościach i kompetencjach
 18. CV
 19. List motywacyjny
 20. Referencje
 21. Fotografię.

§ 28.

Kandydat, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 29.

Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom. Dane Kandydata będą przekazywane Pracodawcom przede wszystkim w chwili złożenia aplikacji przez Kandydata na ogłoszenie pracy, lub gdy Pracodawca skorzysta z wyszukiwarki Kandydatów.

§ 30.

Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania, zmieniania lub usuwania.

§ 31.

Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 32.

Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Rozdział X. Reklamacje

§ 33.

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: bok@pharmjobs.pl.

§ 34.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§ 35.

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 36.

Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.